Sekans Varyantlarının Yorumlanması için Online Araç

Varyantları Sınıflandırmak için Kriterler:

PVS1 Nonsense, frameshift, ±1 veya 2 splice bölge varyantları, başlangıç kodonu, tekli veya çoklu ekzon delesyonları

PS1 Patojenik olduğu bilinen bir missense varyantla aynı noktada aynı a.a. değişimine yol açan varyant Ör: c.34G>C (p.Val12Leu) yerine c.34G>T (p.Val12Leu)
PS2 De novo varyant (anne ve babada olmadığı doğrulanmış)
PS3 İyi kurgulanmış in vivo veya in vitro fonksiyonel çalışmalarda gene ya da gen ürününe zararlı etkisinin gösterilmesi.
PS4 Kontrollerle karşılaştırıldığında etkilenmiş bireylerdeki varyant prevalansının anlamlı derecede artmasıdır.
PP1 (Segregasyon için güçlü kanıt varsa) Hastalığa sebep olduğu kesin olarak bilinen bir gende etkilenmiş diğer aile bireylerinde varyantın segregasyonu

PM1 Varyantın fonksiyonel domainde ve/veya iyi tanımlanmış mutasyonel hotspot bölgelerde olması
PM2 1000 GP, ESP, ExAC gibi kontrol popülasyonlarında varyantın gözlenmemesi veya resesif olgularda çok düşük sıklıkta olması.
PM3 Resesif hastalıklarda patojenik bir varyantla trans olarak belirlenen varyant
PM4 Tekrar bölgeleri dışında in-frame insersiyon/delesyonlar veya dur kodonu kaybına neden olan varyantlar
PM5 Daha önceden bilinen patojenik bir missense değişimle aynı pozisyondaki amino asidi etkileyen başka bir missense değişim. Ör: p.Trp38Ser ve p.Trp38Leu
PM6 De novo olarak düşünülen varyant (anne ve babada olmadığı doğrulanmamış)
PP1 (Segregasyon için orta dereceli kanıt varsa) Hastalığa sebep olduğu kesin olarak bilinen bir gende etkilenmiş diğer aile bireylerinde varyantın segregasyonu

PP1 Hastalığa sebep olduğu kesin olarak bilinen bir gende etkilenmiş diğer aile bireylerinde varyantın segregasyonu
PP2 Bir gende tespit edilen benign missense varyant çok az sayıda ise ve ilgili gendeki missense varyantlar hastalığın yaygın sebebi ise, tespit edilen yeni missense varyant
PP3 Çoklu bilgisayar tahmin algoritmalarında varyantın zararlı olarak öngörülmesi
PP4 Hastanın fenotipi ve aile hikayesi ilgili hastalık için çok tipikse ve bu hastalığa sadece tek bir gen sebep oluyorsa varyant bu sınıfta değerlendirilebilir.
PP5 Yakın zamanda güvenilir kaynaklarda varyantın patojenik olarak değerlendirilmesi

BA1 Allel frekansı >%5

BS1 Allel sıklığının hastalık için beklenenden yüksek olması
BS2 Erken yaşta tam penetransı beklenen bir hastalık için varyantın sağlıklı bireyde gözlenmesi
BS3 İyi kurgulanmış in vivo veya in vitro fonksiyonel çalışmalarda protein fonksiyonu veya spilicing üzerine zararlı etkisinin gösterilememesi
BS4 Etkilenmiş aile bireylerinde segregasyonun olmaması

BP1 Hastalık esas olarak nonsense değişimler sonucu oluşuyorsa; burada tespit edilen gende yeni bir missense varyant bulunması
BP2 Tam penetransı olan dominant bir hastalıkta patojenik bir varyantla trans olarak belirlenen varyant; herhangi bir kalıtım kalıbında patojenik bir varyantla cis olarak gözlenen varyant.
BP3 Bilinen bir fonksiyonu olmayan tekrar bölgelerinde in-frame insersiyon/delesyonlar
BP4 Çoklu bilgisayar tahmin algoritmalarında varyantın zararsız olarak öngörülmesi.
BP5 Alternatif genetik sebebi net olarak bilinen bir vakada gözlenen başka bir varyant
BP6 Güvenilir kaynaklarda varyantın benign olarak değerlendirilmesi
BP7 A Sinonim varyant (yüksek derece korunmuş bölgelerde olmayan ve splicing’e etkisi olmayan)

Derinlik, kalite veya daha önce gözden geçirilmiş diğer verilere göre bilinen bir Sekans Artefaktı

Tabloyu İndir
Gen Transkript Pozisyon Exon/Intron Varyant Değişim Zigosite Sınıf Kanıt

Sekans Varyantlarının Yorumlanması için Kılavuz

Mevcut Varyantın Sınıfı
Yok